voorwaarden

 

 

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot vakantiehuisje ‘De Winsel’, gelegen aan de Hoofdweg 9697NB te Blijham.

In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst aangaat met betrekking tot huur van het vakantiehuisje.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.

Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

1-Boekingen;

 

1.1-Boekingen kunnen per e-mail of telefonisch worden gedaan.
1.2-Voor een boeking hebben wij het onderstaande nodig; 

         a- volledige NAW gegevens.

         b- kopie legitimatiebewijs.

1.3-Uiterlijk 5 werkdagen na uw boeking ontvangt u per email een factuur, deze factuur dient  

      u te voldoen zoals aangegeven op het factuur bij 'Eerste en/of Laatste betaling.

      Bij een last-minute boeking dient het verschuldigde bedrag 'voor aankomst' te zijn voldaan.

      Bij een boeking van langer dan één week mag u de factuur in twee termijnen voldoen.

      Echter ook dan weer voor de aangegeven datum op de factuur.

1.4-Bij annulering binnen acht weken voor besproken datum wordt 50% van

      boekingsbedrag terug gestort.

1.5-Bij annulering binnen vier weken voor besproken datum wordt boekingsbedrag

      niet terug gestort.

1.6-Annuleringen dienen altijd schriftelijk of per e-mail te worden gedaan met als bijlage,

      kopie van de reservering.

1.7-De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar INGB rekeningnr.

      NL59 INGB 0003 5352 87 tnv. J E Nobbe onder vermelding van 'De Winsel'

      en het factuurnummer.

1.8-Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de

      algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

      De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

1.9-Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen, bent u onmiddellijk na

      verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het

      recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

1.10-Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving

       niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de

       huursom verschuldigd.

1.11-In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

1.12-Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering

       overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 2 personen 

       is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk

       overeengekomen.

       Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds,

       zonder restitutie van huurgelden.

 1.13-Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van

        vakantiehuisje 'De Winsel'.

 

Bepalingen;

 

1.14-Het verplaatsen van meubelen zoals kasten en bedden, evenals geluid-

        of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van

        de binnen inventaris behalve serviesgoed, glazen en bestek

        voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

1.15-Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

1.16-Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

1.17-Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

1.18-De verhuurder heeft te allen tijden het recht om ‘De Winsel’ binnen te treden, zonder

       daarvoor toestemming te vragen aan de huurder. 

 

2-Schade;

 

2.1-De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het

      gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan

      aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren,

      tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade

      aan hen niet kan worden toegerekend.

      Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed

      te inspecteren op gebreken en tekortkomingen.

      indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.

2.2-Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan

      wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de

      vakantiewoning.

      Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegang- en hoofdwegen

      e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis.

      Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van

      technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.

2.3-De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening.

      Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze

      instructies zoveel mogelijk op te volgen.

      Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging

      van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

 

3-Diefstal;

 

3.1-Bij diefstal van uw geld of goederen tijdens uw verblijf in huisje 'De Winsel' kunt u

      geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding van welke aard dan ook bij de verhuurder.

3.2-Bij diefstal van onze goederen tijdens uw verblijf in Huisje 'de Winsel' bent u

      volledig verantwoordelijk. 

 

4-Afval en vertrek;

 

4.1-In Westerwolde geldt een strikte afvalscheidingregeling.

      De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven. 

4.2-Op de dag van vertrek dient u vakantiehuisje 'De Winsel' om 11:00 uur te hebben verlaten.

4.3-Het vakantiehuisje 'De Winsel' dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:

 

  • Het huis veegschoon achterlaten.
  • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst.
  • Dekbedovertrekken, linnengoed en handdoeken opgevouwen en in de wasmand deponeren.
  • Koelkast schoon en leeg achterlaten.
  • Geen etenswaren achterlaten in de kasten.
  • Tuinmeubilair en kussens graag binnen zetten.
  • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.
     

5-Toepasselijk recht

 

5.1-Op al deze voorwaarden en op de bepalingen uit de huurovereenkomst, als ook eventuele

      geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.